Pályázati felhívás településrendezési szakügyintéző munkakör betöltésére

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Állami Főépítészi Iroda

Vas megye, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami főépítész irányítása mellett részt vesz a jogszabályokban meghatározott állami főépítészi feladatellátásban (településfejlesztési dokumentumok, településrendezési tervek, településképi rendeletek véleményezése, hatósági eljárások lefolytatása, szakkérdés vizsgálatok, szakmai vélemények, kizárások), segíti a Vas Megyei Területi Tervtanács munkáját. A Vas Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és ügyrendje, továbbá felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
felsőoktatásban szerzett építészmérnök, településmérnök és tájépítészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy egyetemi szintű jogász szakképzettség,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
az 599/2021.(X.28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés alapján az oltottság igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és építésügyi szakrendszerek ismerete,
közigazgatási gyakorlat,
építésigazgatásban szerzett gyakorlat,
mesterképzésben – egyetemi végzettségnek megfelelő – megszerzett szakképzettség,
településtervezői- vagy önkormányzati főépítészi gyakorlat, illetve vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal, önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül,
motivációs levél,
iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 21. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor osztályvezető nyújt, a 06-94/795-355 telefonszámon, illetve Csermelyi Andrea állami főépítész a 06-94/505-992 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Településrendezési szakügyintéző.

Elektronikus úton: Guttmann Tibor osztályvezető, guttmann.tibor@vas.gov.hu és Csermelyi Andrea állami főépítész, csermelyi.andrea@vas.gov.hu e-mail címeken keresztül.

Személyesen: Vas Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. vagy a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. szám alatt

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.