A Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Útügyi Osztálya pályázatot hirdet közlekedés hatósági műszaki ellenőrzési ügyintéző/szakügyintéző munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Vas megye területe, 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

A munkakörben ellátandó feladatok:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, a Vas Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és ügyrendje, továbbá felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően.

A közreműködő műszaki vizsgálóállomások, menetíró szerelőműhelyek, járműbontók, eredetiség vizsgáló- és járműfenntartó gazdálkodó szervezetek személyi- és tárgyi feltételei meglétének a vizsgálata, tevékenységük rendszeres ellenőrzése.

Új járművek piacfelügyeleti ellenőrzése.

Pótalkatrészek és tartozékok megfelelőségének ellenőrzése.

Az ellenőrzések eredménye alapján szükséges intézkedések végrehajtása és a hatósági döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi

CXXV. törvény, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;

cselekvőképesség;

büntetlen előélet;

a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya;

kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;

autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettség és 2 év szakirányú szakmai gyakorlat;

stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, MS Office alkalmazások ismerete;

legalább B kategóriás vezetői engedély.

A nyertes pályázónak a felvételét követően műszaki vizsgabiztosi alapképesítést kell szereznie.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

műszaki vizsgabiztos alap- és kiegészítő képesítés;

A, C, CE, D, DE kategóriás vezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal (önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas web címen a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül);

motivációs levél;

iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok, vezetői engedély másolata,

három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot, az abban foglalt személyeses adatait az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a beérkező pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor a Humánpolitikai Osztály vezetője a 94/795-355 telefonszámon és Pongrácz István a Közlekedési és Útügyi Osztály vezetője nyújt a 94/518-220, 70 455-71-08 telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 208). Kérjük a borítékon feltüntetni – „Pályázat – közlekedés hatósági műszaki ellenőr munkakör”.

Személyesen: Vas Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

A fenti módozatok mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani, a guttmann.tibor@vas.gov.hu és a meff.vezeto@vas.gov.hu címekre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.