A 210/2011.(X.12.) Kormányrendelettel módosításra került a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm.rendelet és a vis maior támogatás felhasználás szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm.rendelet. Megjelent a Magyar Közlöny 117/2011. számában. Hatályos 2011. október 13-tól.

Elszámolási határidő meghosszabbítása:
A módosítás lényege, hogy a vis maior elszámolásra megállapított határidő - kérelem alapján - 24 hónapra meghosszabbítható.
A kérelemhez csatolni kell a határidő módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat. A határidő módosításra akkor van lehetőség, ha az önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége vagy az időjárási körülmények akadályozzák az elszámolási határidő betartását.

A határidő-módosítás a 2010. augusztus 11-től meghozott miniszteri döntések esetében kérelmezhető az alábbiak szerint:
- a 2010. augusztus 11. és 2010. november 15. között meghozott miniszteri döntések esetén a rendelkezés hatálybelépését követő 15 napon belül,
- a 2010. november 15-ét követően meghozott döntések esetében az elszámolási határidőt megelőző 15. napig lehet benyújtani az államkincstári területileg illetékes igazgatóságához.

A 9/2011.(II.15.) Korm.rendelet alapján nyújtott vis maior támogatások elszámolási határidejének módosítására vonatkozó kérelmet az elszámolási határidőt megelőző 15. napig lehet benyújtani.

Egyéb módosítások:

1. A 8/2010.(I.28.) Korm.rend. új 8/B.§ (1) bekezdése szerint:
Kötelező önkormányzati feladat ellátást szolgáló építmény esetében, amennyiben az önkormányzat (társulás) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal nem tudja igazolni, a rendelkezés hatálybalépését követő 15 napon belül az önkormányzati beruházással létrehozott, aktívált és mérlegben befektetett tárgyi eszközként kimutatott vagyon nyilvántartására szolgáló számviteli-nyilvántartó lappal, állományba vételi bizonylattal is igazolható.

2. A 9/2011.(II.15.) Korm.rend. 4.§-ának új (6) bekezdése alapján:
Amennyiben az önkormányzat nem a tulajdonában lévő temetőben teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét, a helyreállítási költségek elszámolása során a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat csatolása nem kötelező.
A köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettség teljesítésének igazolása céljából a támogatási kérelemhez csatolni kell
- a nyilatkozatot, amely szerint az önkormányzat saját tulajdonú temetővel vagy temető résszel nem rendelkezik, továbbá nem tart fenn a támogatási kérelemben szereplő temetőn kívül köztemetőt társulás vagy együttműködés útján más önkormányzattal közösen,
- a temető tulajdonosával kötött megállapodást, amelyben az önkormányzat vállalja a vis maior támogatással helyreállított köztemető miniszteri döntéstől számított legalább 5 éves időtartamig tartó kezelését,
- a temető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet másolatát.