A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 2011. július 1-től − a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele és működésének engedélyezése vonatkozásában − a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt úgy módosítja, hogy a jegyző, főjegyző szerepét a működést engedélyező szerv veszi át.

Ez utóbbi szerv a 2011. július 1-től hatályos Közokt. tv. 121. §-ának 46. pontja szerint a Kormány általános hatáskörű közigazgatási szerve, jelen esetben a megyei kormányhivatal.
Ugyancsak ezt a témát érinti az egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról szóló 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ának (5) bekezdése és a 39. §-a is, amelyek a fenti tárgykörben módosítják a Közokt. tv. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormány rendeletet.
A Somogy megyei jegyzők, illetve a főjegyző figyelmét felhívta kormányhivatalunk Oktatási Főosztálya a feladat és az ügyiratok átadására, amely június 30-ig megtörtént.
A működő, nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékén 22 Somogy megyei székhelyű intézmény szerepelt. Budapesten, illetve más megyében nyilvántartott Somogy megyei telephellyel rendelkező intézményt 16-ot vettünk át. Települési jegyzői hatáskörben kiadott engedéllyel 3 intézmény ügyiratainak átvétele történt meg. Összese tehát 41 nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmény nyilvántartásba vétele és működésének engedélyezése került a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának feladat és hatáskörébe.
6 folyamatban lévő ügyet vettünk át, amelyek közül 3-nak a hiánypótlás benyújtása után határozathozatallal megtörtént a lezárása.
Az átadás- átvétel zökkenőmentesen megtörtént. Köszönjük a jegyzők, főjegyzők segítőkészségét, együttműködését. Kérjük, ha továbbra is náluk jelentkeznek a nem állami, nem önkormányzati fenntartók nyilvántartásba vételért, működési engedélyért, irányítsák őket a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára.