Tájékoztatom, hogy az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdése módosította a Ktv. 25. § (8) pontját, mely szerint 2011. június 1-től a vizsgázók számára a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon való részvétel nem kötelező.

Továbbá felhívom figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 84. számában (2011. július 18.) megjelent az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet, mely érinti a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseit.

Az új szabályozás szerint többek között: 

változik a szakvizsga díja: a szakvizsga díja a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelel összeg. A kötelező és a választott vizsgára felkészítő tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehető igénybe. A szakvizsga díja magában foglalja a köztisztviselőnek a tananyagokkal és egyéb oktatási segédanyagokkal történő ellátását. A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselő visel; 

a választható vizsgatárgyak közül kikerül a Bel- és igazságügyi ágazat tantárgy; 

változnak a halasztással kapcsolatos szabályok: A köztisztviselõ – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidõszakban az elsõ vizsga napját megelõzõ hatodik munkanapig van lehetõség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. A halasztási díj a munkáltatót terheli. Az előbbiektől eltérõen a köztisztviselõ elsõ alkalommal a vizsga napját megelõzõ munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra a köztisztviselõ önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselõ a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.” 

a felkészítő tanfolyamon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének; 

nem szükséges a továbbiakban, hogy a kötelező és a választható vizsgák, illetve az eredménytelen és a javító vizsga között 15 nap elteljen

a vizsgára új jelentkezési lap minta kerül bevezetésre.

Fentiek figyelembevételével kérjük, hogy abban az esetben, ha dolgozójának szakvizsga jelentkezési lapját a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz 2011. július 22-ig már megküldte, szíveskedjen pótlólag megküldeni a dolgozó nyilatkozatát arról, hogy részt kíván-e venni a tanfolyamon és a részvételhez a munkáltató hozzájárul-e.