Tájékoztató a közigazgatási szakvizsgával kapcsolatban.


1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról (Ktv.)

2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról

35/1998. (II. 27.) Korm. rend. a közigazgatási szakvizsgáról

2. VIZSGÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

2.1. Közigazgatási szakvizsgát tehet:

-  a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, kormánytisztviselő,

- aki legalább kétéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik (az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is).

A vizsga letételéhez a fentiek együttes megléte szükséges.

2.2. A vezető (köztisztviselő) a kinevezését követő 1 éven belül köteles szakvizsgát tenni.

(A jegyző, főjegyző és a vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.)

A vezető (kormánytisztviselő) a kinevezését követő 2 éven belül köteles szakvizsgát tenni.

Polgármester a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint tehet szakvizsgát.

2.3. Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály előírja – nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet, feltéve, ha

−  állam- és jogtudományi doktori, vagy

−  igazgatásszervezői, vagy

−  okleveles közgazdász képesítést, vagy

−  illetve a Rendőrtiszti Főiskolán oklevelet szerzett vagy

−  közigazgatási alapvizsgát tett.

3. MENTESSÉGEK

3.1. Nem kell közigazgatási szakvizsgát tenni annak, aki jogi szakvizsgával rendelkezik.

3.2. Mentesül a közigazgatási szakvizsga alól az a köztisztviselő/kormánytisztviselő, aki  olyan tudomá­nyos fokozattal rendelkezik, melyet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) Elnöksége közigazgatási jellegűnek minősített.

A mentességre irányuló kérelmet az OKV Elnökének kell megküldeni.

(Dr. Gál András Levente közigazgatási államtitkár, az OKV elnöke, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Postacím: 1357 Budapest Pf. 2.)

3.3 Nem vonatkozik az előmeneteli szabály arra a köztisztviselőre/kormánytisztviselőre, akit 1 évnél rövidebb határozott időre neveztek ki. Amennyiben a határozott idő az 1 évet eléri vagy meghaladja, avagy többszöri határozott idejű kinevezéssel rendelkezik, ezeket egybe kell számítani és belép a szakvizsga letételi kötelezettség.

4. JELENTKEZÉS

4.1. Jelentkezés elfogadása

Jelentkezés a munkáltatón keresztül történik az egységes formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével (aláírásokkal, pecséttel ellátva) és határidőre történő megküldéssel.

4.2. Határidők

Jelentkezési lap benyújtásának határideje: adott vizsgaidőszakot megelőzően legkésőbb 60 nappal.

5. KIÉRTESÍTÉS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

5.1. Kiértesítés a felkészítő és a vizsga időpontjáról

A vizsgázók kiértesítése a munkáltatón keresztül történik. A jelentkezés nyilvántartásba vétele után, az adott vizsgaidőszak első vizsgaidőpontja előtt legalább 30 nappal tájékoztatjuk a munkáltatót a jelöltet érintő összes időpontról és helyszínről.

A munkáltató feladata tájékoztatni a hallgatókat a felkészítők és a vizsgák pontos helyéről és idejéről.

5.2. Tankönyvek, tételsorok

A tankönyvek és tételsorok (szóbeli tételek, írásbeli feladatok) a http://www.nki.gov.hu/kepzesek-vizsgak/vizsgak/koezigazgatasi-szakvizsga oldalról tölthetők le.

6. HALASZTÁS, TANTÁRGYMÓDOSÍTÁS

6.1. Felkészítő tanfolyam vagy vizsga halasztása

A köztisztviselő - munkáltatója egyetértésével - elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidőszakban az első vizsga napját megelőző hatodik munkanapig van lehetőség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával (7730.-Ft). A halasztási díj a munkáltatót terheli.

A köztisztviselő első alkalommal a vizsga napját megelőző munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra a köztisztviselő önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselő a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.

6.2. Tantárgy módosítás

Választott vizsgatárgy módosítására csak új jelentkezési lap megküldésével, a munkáltató egyetértése mellett van lehetőség.

7. A FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

A kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam időtartama 5 nap (5x8 óra). A választott tárgyi felkészítő tanfolyam 1 napos (1x8 óra).

Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdése módosította a Ktv. 25. § (8) bekezdését, mely szerint 2011. június 1-től a vizsgázók számára a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon való részvétel nem kötelező. A felkészítő tanfolyamon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének.

8. A VIZSGA

8.1. A vizsgák menete:

A kötelező és a választott tárgyi vizsga menete megegyezik.

A kormánytisztviselő/köztisztviselő egy vizsganapon tesz írásbeli és szóbeli vizsgát egy szakvizsgatárgyból.

A jelölt a vizsgát egy 3 tagú vizsgabizottság előtt teszi le, melynek elnökét és tagjait az OKV Elnöke hagyja jóvá. A vizsgabizottság munkáját a vizsgabiztos segíti.

8.2. Írásbeli vizsgarész

Az írásbeli vizsga reggel 9 órakor kezdődik, időtartama 120 perc. A kérdések a tananyag egészét felölelik.

Mind a kötelező, mind a választott tárgyi írásbeli vizsga feladatok összpontszáma 100, melyből 61 pont elérése szükséges az eredményes vizsgához.

Ponthatárok:

0-60  pont elégtelen (1)

61-70  pont elégséges (2)

71-80  pont közepes (3)

81-90  pont jó (4)

91-100 pont jeles (5)

8.3. Szóbeli vizsgarész

Az írásbeli vizsgát követően kerül sor a szóbeli vizsgára. Az írásbeli vizsga eredményessége nem feltétele a szóbeli vizsgának.

A kötelező tárgyi szóbeli tételek párosítása nem nyilvános.

8.4. A vizsga értékelése

A bizottság a vizsgát mindkét vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a vizsgatárgy minősítését a két osztályzat számtani átlaga adja. Ha bármelyik vizsgatárgy írásbeli vagy szóbeli részéből a vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor az eredménytelen vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.

8.5. Betekintés az írásbeli dolgozatba

A jelöltnek a vizsgabizottság lehetőséget biztosít arra, hogy írásbeli dolgozatába betekintsen. A vizsgázó a dolgozat értékelésével kapcsolatos esetleges kifogásával a vizsgabizottsághoz fordulhat, aki a vizsga befejezéséig dönt a kifogás tárgyában. A vizsgabizottság végleges döntésével szemben a vizsga eredményére vonatkozó semmilyen további jogorvoslati lehetőség nincs.

8.6. Javítóvizsga

Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a jelölt tájékoztatást kap a javítóvizsga helyéről, napjáról, kezdési időpontjáról. Az eredménytelen szakvizsga és a javítóvizsga között legalább 15 napnak el kell telnie.

Ha a jelölt a szakvizsgaszervező által megjelölt napon nem kíván javítóvizsgát tenni, akkor azt az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezővel. Egyúttal meg kell jelölnie azt a vizsgaidőszakot, amikor – munkáltatója egyetértésével – javítóvizsgára bocsátását kéri. A javítóvizsga díja a vizsgázót terheli. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni.

9. A SZAKVIZSGA KÖLTSÉGEI

A szakvizsga díja a köztisztviselői illetményalap kétszeresének (77300.-Ft) megfelelő összeg, a javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával (7730.-Ft), amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselő/kormánytisztviselő visel. A szakvizsga díját utólagosan kiállított és megküldött számla ellenében átutalással fizeti a munkáltató.

10. A SZAKVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE

A munkáltatók minden év október 15-ig kötelesek az illetékes vizsgaszervezőnek megküldeni a következő év szakvizsgázóinak névsorát, a választott vizsgatárgy és a tervezett vizsgahónap feltüntetésével.  A vizsgaszervező ezen adatok birtokában határozza meg minden év november 15-ig a következő év vizsgaidőszakait, melyről értesíti a munkáltatókat.

11. EGYEBEK

Tantermeink /201, 245 és 274./ a 1052 Budapest, Városház u. 7. szám alatt találhatóak. Az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos kérdéseit a Koordinációs és Szervezési Főosztályon Szabadfy Károly (telefon: (1) 485-6920) oktatásszervező munkatárs felé intézheti.