A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény és a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII.23.) Kormányrendelet hatályba lépésével a jogalkotó egy új lehetőséget biztosított a termőföldön fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére. Erről ad
tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya.

A jelenlegi elaprózott birtokviszonyok mellett ugyanis nem ritka, hogy egy ingatlannak akár több száz tulajdonosa is van. A törvény célja ennek megszüntetése, mivel ennek eredményeként a földet hatékonyabban, gazdaságosabban lehet majd megművelni, hiszen nem lesz szükség a többi tulajdonossal történő egyeztetésre. Nem véletlen, hogy a régi magyar közmondás szerint „közös lónak túros” – vagyis kidörzsölt, felsebzett – a háta…

Az új jogszabályok a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának három módját teszik lehetővé: megosztással, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonába vétele útján (röviden: bekebelezés) és – rendkívüli esetekben, ha magas a tulajdonosok száma és az előző két módszer nem hozott eredményt – az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan kisajátítása útján.

Az ingatlan megosztásánál - a hagyományos megosztásos eljárásokkal ellentétben - a Nemzeti Földügyi Központ oldalán Ügyfélkapu használatával elérhető osztóprogram segítségével a tulajdonosok könnyebben juthatnak egyezségre, amelyet ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalniuk. Ehhez a hozzáférést a folyamatban levő megosztás tényének feljegyzésével egyidejűleg kapja meg az a tulajdonos (vagy az őt képviselő személy), aki a tény feljegyzését a földhivatalnál kezdeményezte. Az eljárás díja ebben az esetben 15.000 Ft. A tény feljegyzését követően a társtulajdonosok, egyéb jogosultak értesítésére, az osztóprogramban elvégzendő feladatok végrehajtására, az egyezség megkötésére és földhivatalhoz történő benyújtására mindösszesen 90 nap áll rendelkezésre.

A megosztásnál alapvető fontosságú szabály, hogy szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület esetén ingatlanonként minimum 1 hektár (10.000 m2), kert, szőlő, gyümölcsös, nádas esetén ingatlanonként legalább 3.000 m2, művelési ággal rendelkező zártkertek esetén ingatlanonként legkevesebb 1.500 m2 az a területnagyság, amely a megosztás eredményeként kialakítható.

Ha a földet nem lehet a fenti szabályok miatt megosztani, akkor az egyik tulajdonostársnak kell – megfelelő ellenérték fejében– magához váltania a többit, ez a bekebelezés esete. Ennek során nincs szükség a folyamatban levő megosztás tényének feljegyzésére, és az eljárás díja is a szokásos 6.600 Ft ingatlanonként.

Akár megosztásról, akár bekebelezésről legyen szó, csak akkor szerezhet valaki többlettulajdont, ha már legalább 3 éve rendelkezik az ingatlanban tulajdoni hányaddal, vagy a hányadát közeli hozzátartozójától, vagy öröklés útján szerezte meg.

Ezen jogintézmények egyszerű, hatékony és ügyfélbarát módon teszik lehetővé azt, hogy megszűnjön a sokszor gondokat jelentő osztatlan közös tulajdon.