Aktuális közérdekű adatainkat tematikus csoportosításban megtalálja a Dokumentumtárban, ahol szűrési és keresési lehetőségek segítik a kívánt információ megtalálását.

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módjai:

Írásban:

Budapest Főváros Kormányhivatala, 1364 Budapest, Pf.: 234.

Elektronikus úton:

kozadat@bfkh.gov.hu

Előre egyeztetett időpontban, személyesen:

dr. Volenszki Zsolt adatvédelmi tisztviselő

Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinet

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújthatja Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal). Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.) azért, hogy azt a Kormányhivatal ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. A Kormányhivatal nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról sem. Adatigénylő az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg kívánja ismerni. Érdemes ugyanakkor átgondolni, hogy az adatoknak a kívánt formába történő rendelkezésre bocsátása jelenthet-e olyan többletfeladatot a Kormányhivatal számára, melynek költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.

Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?

Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre. Az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján, ha az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Költségtérítés megállapítása során három fajta költségelem vehető figyelembe: a felhasznált adathordozó, a kézbesítés valamint a munkaerő-ráfordítás költsége. Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel. Amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés teljesítését.

Milyen kötelezettségei vannak a Kormányhivatalnak?

A Kormányhivatal a benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. A határidő indokolt esetben egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett. Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül adatigénylőt arról is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalnak, ha az adatigénylés teljesítését költségtérítés előzetes megfizetésétől teszi függővé.

Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Kormányhivatal jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti általános közzétételi lista

Adatkezelési tájékoztató