Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő, annak működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „következő” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)  26. § és 27. § rendelkezéseire tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – a közérdekből nem nyilvános személyes, a minősített, illetve az Infotv., egyéb törvény vagy európai uniós jogi aktus által más okból korlátozott adatok kivételével – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél. A szóban előterjesztett igényről jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

A Főispán, illetve az igénylő által megkeresett szervezeti egység vezetője vagy az általuk megbízott munkatárs a kérelmet - annak tartalma alapján - haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy

a)   az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e,
b)   az igényelt adatokat a Kormányhivatal kezeli-e,
c)    az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,
d)   megtalálhatók-e a honlapon,
e)    a kért módon vannak-e tárolva a Kormányhivatalnál, vagy feldolgozásuk szükséges,
f)     a kérelmező elérhetősége tisztázott-e,
g)   a tájékoztatást milyen formában, módon kérik,
h)   az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Kormányhivatalnak költséget, illetve ennek
megtérítését a kérelmező vállalja-e.

Amennyiben a fent meghatározott körülmények a kérelem alapján nem állapíthatóak meg, az igénylőt a Kormányhivatal megkeresi a hiányzó információkra vonatkozó nyilatkozatának beszerzése érdekében.

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a szervnek, amelynek feladat- és hatáskörébe tartozik, és erről egyidejűleg tájékoztatja az igénylőt.

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal megkeresett szervezeti egysége kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a kormányhivatali szervezeti egységnek (adatfelelős), amelynek az adat kezelése a feladatkörébe tartozik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kormányhivatal az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, amennyiben annak feltételei fennállnak. E határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésében megjelölt körülmények fennállása esetén egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a Kormányhivatal aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

A Kormányhivatal az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól – a jogorvoslati lehetőségek feltüntetése mellett – 15 napon belül tájékoztatja az igénylőt.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Kecskeméti Törvényszéken (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.